ALAK SURESİ

DERS ÖZETİ

Bu derste Alan suresini kırık meal tarzında incelemeye çalışıyoruz.

Alak suresinin birinci ayeti

Alak suresinin ikinci ayeti

Alak suresinin üçüncü ayeti

Alak suresinin dördüncü ayeti
Alak suresinin beşinci ayeti

Alak suresinin altıncı ayeti

Alak suresinin yedinci ayeti

Alak suresinin sekizinci ayeti

Alak suresinin dokuzuncu ayeti

Alak suresinin onuncu ayeti

Alak suresinin onbirinci ayeti

Alak suresinin onikinci ayeti

Alak suresinin onüçüncü ayeti

Alak suresinin ondördüncü ayeti

Alak suresinin onbeşinci ayeti

Alak suresinin onaltıncı ayeti

Alak suresinin onyedinci ayeti

Alak suresinin onsekizinci ayeti

Alak suresinin ondokuzuncu ayeti

KISA SURELER

Diğer kısa surelerin kırık meal tarzındaki incelemeleri için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.